جژئیات فعالیت

خانه جزئیات فعالیت

پایش رشد و برنامه ویژه تغذیه

برنامه ی تغذیه ی مهد، شامل صبحانه، نهار و دو میان وعده، توسط پزشک متخصص اطفال تهیه و تاییدشده است. ثبت پیشرفت های رشدی کودک، مطابق با استانداردهای جداول رشدی، ثبت پیشرفت در نمودار قد و وزن به صورت منظّم، ثبت بهداشت دهان و کنترل منظّم دندان ها همگام با برنامه تعذیه انجام می شود .