جزئیات خبر

خانه / اخبار / جزئیات خبر

تمرکز به کودکان

بازی عبارت است از هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که بصورت فردی یا گروهی، انجام و موجب کسب لذت و برآورده شدن نیازهای کودک شود

t hrh trh

جزئیات

  • تمرکز به کودکان
  • تاریخ 11 اردیبهشت 1399
  • نویسنده فاطمه عظیم وند